Skip to content
Introfoto

Transformatie en herstructurering

Het hoofddoel van het programma Vitale Vakantieparken: het aanbod aan vakantieparken op de Veluwe behouden en versterken. Dat doen we vooral door kwaliteitsverbetering, maar ook door herstructurering van het aanbod: het samenvoegen, herverkavelen, uitbreiden en ruimtelijk optimaliseren van parken. Op sommige plekken is er namelijk geen realistisch perspectief op een goede exploitatie als vakantiepark. De beste oplossing is dan een nieuwe bestemming, zoals natuur, zorg, permanent of tijdelijk wonen.

De gemeenten voeren dit proces van oude naar nieuwe bestemming uit en nemen daarover de beleidsmatige besluiten. Het programma Vitale Vakantieparken werkt samen met gemeenten en andere partijen aan regionale afspraken en concrete uitvoeringsinstrumenten om dit proces te optimaliseren.

Transformatie

De komende tien tot vijftien jaar moeten op de Veluwe zo’n honderd van in totaal bijna vijfhonderd plekken met bestemming verblijfsrecreatie een toekomstbestendige nieuwe bestemming krijgen. Dit is een schatting, want exacte aantallen zijn moeilijk te geven. Ook is nog niet duidelijk waar en wanneer dit gaat spelen. Via de ‘één park, één plan’-benadering komt hierover duidelijkheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de individuele gemeenten, de eigenaren en ondernemers.

Rol Vitale Vakantieparken

Het programma Vitale Vakantieparken werkt aan concrete uitvoeringsinstrumenten om dit proces te begeleiden en op lokaal niveau de uitvoering te ondersteunen. Belangrijke onderwerpen waarmee we bezig zijn:

  • uitponding
  • verevening
  • eigenarenverenigingen
  • de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV).

Uitponding

Veel van de problemen waar we op de vakantieparken tegenaan lopen komen door uitponding: het verkopen of opknippen van kavels in kleinere eenheden zonder dat er garanties zijn voor goed beheer. Gemeenten hebben in het publiekrecht weinig middelen om dit te reguleren. Op initiatief van het programma Vitale Vakantieparken is in de Regio Deal Veluwe het project Agenda wet- en regelgeving gestart. Daarin onderzoeken we of het mogelijk is te komen tot wet- en regelgeving om dit alsnog te reguleren. Dat betekent soms situaties toestaan, soms verbieden en handhaven en soms aanvullende voorwaarden stellen aan de kopende partij.

Verevening

De bestemmingswijziging van recreatie naar wonen heeft in bijna alle gevallen een aanzienlijke waardestijging tot gevolg. Een deel daarvan kan gebruikt worden om de noodzakelijke investeringen mee te bekostigen. Vaak is de waardestijging (veel) hoger dan die benodigde investeringen. Er is iets voor te zeggen om de waardestijging niet alleen ten gunste te laten komen aan de particuliere eigenaar, maar ook aan maatschappelijke (collectieve) doelen. Dit kan ook speculatie voorkomen.

Het idee is de overwaarde, of een deel ervan, in een gemeentelijk fonds te laten storten. Hieruit kunnen dan maatregelen bekostigd worden die de recreatieve en ruimtelijke kwaliteit in de omgeving vergroten. Binnen de bestaande juridische kaders is dit lastig te regelen.

In het project Agenda wet- en regelgeving worden al deze vraagstukken grondig onderzocht. Er vindt een inventarisatie plaats van de huidige wet- en regelgeving. Vervolgens zullen we bekijken wat aanpassing behoeft.

Uitvoeringsstrategie voor drie recreatieclusters

Naast de bekende aanpak van VVP 'één park, één plan' hebben we afgelopen maanden ook gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor vakantieparken. Dit hebben we gedaan voor drie recreatieclusters waar sprake is van een complexe opgave. Bijvoorbeeld: verouderde parken, bewoning, natuuropgave en recreatieve kansen. Deze drie recreatieclusters liggen in de gemeenten Apeldoorn, Ermelo en Putten.

De 3 uitvoeringsstrategieën voor de bovengenoemde clusters zijn nu klaar. Er staan concrete acties in. Deze acties komen voort uit de visie die er al ligt voor deze gebieden. Binnenkort wordt er een gebiedsregisseur geworven. Deze zal de uitvoering oppakken voor de drie recreatieclusters. Voor gemeenten, die ook graag aan de slag gaan met een gebiedsgerichte aanpak voor vakantieparken, is er een handboek gemaakt. Het handboek geeft de stappen aan die je kunt nemen in het opstellen van een uitvoeringsstrategie. Het handboek vind je hier .

Dit project is onderdeel van de Regiodeal Veluwe, en mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Rijk en provincie Gelderland.

Ondersteunen Eigenaarsverenigingen

Eigenaarsverenigingen op vakantieparken zijn ‘gewone’ verenigingen. Ze hebben een andere status dan de Verenigingen van Eigenaren van het appartementsrecht (VvE’s). VvE’s kennen een verplicht lidmaatschap en een verplichting tot collectief onderhoud en reserveringen daarvoor en Eigenaarsverenigingen niet. Op veel uitgeponde parken ontbreekt een goed functionerende eigenarenvereniging die toeziet op collectief beheer, onderhoud en investeringen. Dit is een van de oorzaken van de sterke achteruitgang in kwaliteit. Het programma Vitale Vakantieparken werkt aan de ondersteuning van deze eigenarenverenigingen, zodat zij een volwaardige rol kunnen spelen bij het beheer van de parken. Lees meer over de ondersteuning van eigenarenverenigingen.

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

De Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) is een bijzonder instrument dat vanuit het programma is ontwikkeld. De OMVV is een besloten vennootschap met de provincie Gelderland en tien bij Vitale Vakantieparken aangesloten gemeenten als aandeelhouders. De OMVV kan een rol spelen op plekken waar de noodzakelijke ontwikkelingen niet van de grond komen. Onder meer door parken op te kopen, te participeren in revitalisering of door leningen te verstrekken. Lees meer over de OMVV.

Routekaart natuur en vakantiepark

Jaarlijks trekt de Veluwe honderdduizenden toeristen. Op één van de bijna vijfhonderd vakantieparken vinden ze een prachtige plek om de omgeving te verkennen. Niet voor niks zijn de vakantieparken op de Veluwe zo dicht mogelijk bij de natuur gelegen. In de loop der jaren brengt dat wat wrijving. De natuur heeft het zwaar, de druk is (te) groot, de kwaliteit van de natuur gaat achteruit. Dat verdient bescherming. Tegelijkertijd is het ook wenselijk dat de vakantieparken ontwikkelen. Stilstand betekent vaak achteruitgang. De natuurwetgeving knelt.

In het project ‘Routekaart ontwikkelen vakantieparken én versterken natuur’, kijken we naar kansen: hoe kan de natuur versterkt worden én tegelijkertijd de verblijfsrecreatie een kwaliteitsimpuls krijgen.

Het project wordt medegefinancierd door de Regiodeal Veluwe waarin het Rijk en provincie Gelderland samenwerken met de programma’s Vitale Vakantieparken en Veluwe op 1.

We zoeken vakantieparken die mee willen werken aan dit project. Ken of ben je dit vakantiepark? Neem dan contact op met sylvieuenk@vitalevakantieparken.nl 

Wat gaan we doen?

Ontwikkelplan voor vier vakantieparken
Voor vier vakantieparken, die in de knel zitten door natuurwetgeving, stellen we een ontwikkelplan op voor versterking van natuur én recreatie. Dit doen we samen met de eigenaren van de vakantieparken, betrokken gemeenten, provincie en natuur(belangen)organisaties. De casussen hebben naast de natuuropgave vanuit de omgeving een diversiteit aan problematiek zoals: knellende wet- en regelgeving, toenemende ruimtevraag, kwaliteitsverbetering.
Concreet resultaat: een ontwikkelplan voor vier vakantieparken waarmee leerervaringen opgedaan worden voor het samenstellen van de routekaart.

Natuur en biodiversiteit als ontwerpend principe op zes vakantieparken
Daarnaast gaan we al concreet werken aan biodiversiteit en natuurontwikkeling op vakantieparken. Er zijn nog weinig voorbeelden op de Veluwe hoe natuur en biodiversiteit geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering. Een team van ecologen, landschapsontwerpers en recreatie-experts gaan samen met de eigenaren van zes vakantieparken aan de slag met een ontwerp. In dit onderdeel verkennen we ook hoe we zoveel mogelijk ondernemers en eigenaren van vakantieparken kunnen motiveren om met natuur op het park aan de slag te gaan. Voor een optimale Veluwebeleving van hun gasten. We starten ook een campagne.
Concreet resultaat: Een ontwerp voor natuur en biodiversiteit én Veluwe-beleving voor zes vakantieparken dat inspiratie is voor andere vakantieparken op de Veluwe.

Routekaart natuur én verblijfsrecreatie
Zo doen we mét de recreatieondernemers kennis op over het te doorlopen proces aan de hand van concrete casuïstiek. De leerpunten vatten we in een routekaart met een handelingsperspectief voor vakantieparkondernemers op de Veluwe. Daarbij delen we ervaringen en kennis met gemeenten, provincie, recreatiesector en natuurorganisaties.
Concreet resultaat: een routekaart voor ontwikkeling vakantiepark én versterking natuur. Als leidraad, houvast voor ondernemers, overheden en belangenorganisaties bij de wens tot ontwikkeling van een vakantiepark en realisering van de natuuropgave. 

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.