Skip to content
Introfoto

Wonen en zorg

Er is een grote groep mensen die permanent op een Veluws vakantiepark woont. De wet staat dit niet toe en het is ook niet wenselijk. Volgens onderzoek van Platform31, uitgevoerd in opdracht van Vitale Vakantieparken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), gaat het om 6.000 tot 9.000 personen. Vitale Vakantieparken werkt met gemeenten en andere partijen aan oplossingen voor deze groep.

Precieze aantallen zijn lastig vast te stellen, maar wel blijkt uit het onderzoeksrapport Wonen in de luwte dat deze bewoners een diverse groep vormen. Het kan gaan om mensen die zoeken naar alternatieve woonvormen. Om senioren die van de tweede woning hun eerste woning hebben gemaakt. Arbeidsmigranten en mensen in een kwetsbare positie. Spoedzoekers als gevolg van scheidingen en mensen die ‘onder de radar’ willen blijven. En ook mensen die speculeren op een waardestijging door een bestemmingswijziging.

Niet geschikt

De vakantieparken lijken als ‘flexibele schil’ dus al een behoorlijke rol te vervullen in het oplossen van het woonvraagstuk in Nederland. Alleen zijn parken en vakantiehuizen, chalets en caravans niet bedoeld en heel vaak ook niet geschikt voor permanente bewoning. Al helemaal niet als bij de permanente bewoners ook sprake is van een zorgvraagstuk.

Maatwerk voor persoon en park

Voor deze grote en diverse groep mensen op Veluwse vakantieparken werkt Vitale Vakantieparken met gemeenten en andere partijen aan oplossingen. Het motto hiervoor luidt: ‘Maatwerk voor persoon en park’. Dit maatwerk combineert de volgende drie elementen.

Doelgroep- en persoonsgerichte benadering

De huisvestingsvraag van arbeidsmigranten is een andere dan die van spoedzoekers. En mensen in een kwetsbare positie vragen een andere benadering dan zij die speculeren op de waardevermeerdering van een recreatieobject. Voor de verschillende doelgroepen en personen worden daarom passende oplossingen gezocht. Indien nodig wordt de woonoplossing gecombineerd met zorg.

Parkgerichte benadering

Mede vanwege hun economische belang is het uitgangspunt dat vakantieparken zoveel mogelijk gebruikt worden voor recreatie. Voor parken waar een recreatieve exploitatie niet meer realistisch is, wordt gezocht naar een andere bestemming. Soms kan dat ook een woonbestemming zijn. Het is aan de gemeenten om de definitieve afweging te maken. Zo’n bestemmingswijziging is altijd een maatwerkoplossing, onder het motto ‘één park, één plan’.

Tijdelijkheid

Tijdelijke bewoning kan voor een vakantiepark een tussenoplossing zijn voor transformatie op de langere termijn. Dan is bewoning bijvoorbeeld toegestaan om later nieuwe natuur te kunnen bekostigen. Wonen op een vakantiepark kan ook vanuit het woonvraagstuk een tijdelijke oplossing zijn. Zulke oplossingen, zoals de concepten Pauzeparken en Zorgparken, ontwikkelen we samen met particuliere initiatieven of ondernemers.

Pilot Regionale ketensamenwerking wonen en zorg Veluwe

Op basis van het onderzoek Wonen in de luwte is het programma Vitale Vakantieparken gestart met de pilot Regionale ketensamenwerking wonen en zorg Veluwe. Als het gaat om wonen en zorg is naast de persoons- en parkgerichte aanpak ook de regionale samenwerking essentieel. Binnen de nationale Actie-agenda voert Vitale Vakantieparken de pilot Regionale ketensamenwerking wonen en zorg uit. In deze keten werken huisvesters en zorgorganisaties samen met gemeenten en andere overheden om te komen tot concrete oplossingen voor de persoons- en parkgerichte vraagstukken in gemeenten.

Meer weten over de regionale ketensamenwerking? Neem contact op via info@vitalevakantieparken.nl.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.